Messages from the Word of God by Br. David Nelson, Evangelist Available bi-monthly on cassette or CD. All materials free as the Lord provides. Messages from the Word of God by Br. David Nelson, Evangelist Available bi-monthly on cassette or CD. All materials free as the Lord provides. © 2010 พันธกิจหารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้มีไม่ พันธกิจ No Greater Love คืออะไร I. ถ้อยแถลงพันธกิจของเรา เรามีเป้าหมายที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดย: 1. แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์กับบรรดาผู้ที่หลงหายเพื่อที่พ วกเขาจะได้รับพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ของตน 2. เสริมสร้างผู้ที่ได้รับความรอดแล้วด้วยเนื้อหาตามพระคัมภีร์เพื่ อช่วยพวกเขาให้เติบโตขึ้นและมั่นคงในความเชื่อ II. ประวัติของเรา No Greater Love ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดย อ.เดวิด เนลสันผู้ประกาศข่ าวประเสริฐพัสดุไปรษณีย์ชุดแรกที่เราจัดส่งไปในเดือนกันยายนปีนั้นมีเพียงเทปป ระมาณ 40 ม้วนนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พันธกิจนี้เติบโตย ิ่งขึ้น ปัจจุบันเราจัดส่งเทปและซีดีมากกว่า 1000 ชุดไปยัง 27 รัฐและ 36 ประเ ทศ ท่านสามารถดูสถานที่เหล่านี้และเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่พันธกิจอื่นๆได้ในหน้า “ประกาศ” ของเรา III. งานของเรา คำเทศนาสิบสองเรื่องถูกส่งไปทางไปรษณีย์เป็นประจำทุกปีในรูปแบบเทปคาสเ ซ็ทหรือซีดี คำเทศนาต่างๆจะถูกส่งไปทางไปรษณีย์เดือนเว้นเดือน เราเลือกใช้กำหนดการส่งไปรษณีย์วิธีนี้เพื่อที่จะได้ส่งคำเทศนาออกไปได้ตามจำ นวนต่อปีเท่ากับพันธกิจอื่นๆแต่ด้วยต้นทุนเพียงครึ่งเดียว เรายังมีบทเรียนพระคัมภีร์ในหลายๆหัวข้อและจากข้อพระคัมภีร์หลายตอนด้วย (โปรดดูรายการต่างๆที่หน้า พระคัมภีร์ศึกษา) ท่านสามารถดาวน์โหลดคำเทศนาได้จากเว็บไซต์นี้เช่นกัน (โปรดดูรายการคำเทศนาใหม่และเก่าได้ที่หน้า ดาวน์โหลด MP3) IV. ต้นทุนของเรา เราแจกฟรีเทป ซีดี และบทเรียนพระคัมภีร์ทุกชิ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียม เราไม่ขอเงินทุนสนับสนุนจากใคร บุคคลและคริสตจักรทั้งหลายที่เชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นผู้ให้เงินทุนส นับสนุนแก่พันธกิจนี้ หากท่านประสงค์ที่จะถวายเงินสนับสนุน ท่านก็สามารถวางใจได้ว่าเงินถวายทั้งหมดจะถูกใช้ในพันธกิจนี้โดยตรง ไม่มีผู้ใดได้รับผลกำไรจากเงินถวายที่มอบไว้กับเรา V. คณะกรรมการอำนวยการ พันธกิจ No Greater Love ไม่ใช่ “ฝีมือของคนๆเดียว” คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ที่ตัดสินใจทุกอย่างโดยการอธิษฐานก่อน คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยบุรุษที่ประกาศตัวว่าตนได้รับความรอดโดยพระคุณจา กพระเยซูคริสต์แล้ว เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อต่อคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ท้องถิ่น และเป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันโดดเด่น VI. ครอบครัวเนลสัน เดวิด เนลสัน ได้รับความรอดในปี ค.ศ. 1992 และได้รับการทรงเรียกให้เทศนาในเดือนสิงหาคมปี 1993 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1995 เขาได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ด้านการประกาศข่าวประเสริฐ เขาได้สมรสกับอดีตนางสาว เจนนิเฟอร์ แจ็คสัน แห่งเมืองเมริเดียน มลรัฐมิสซิสซิปปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ในปีเดียวกันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพรพวกเขาด้วยบุตรธิดาที่น่ารักสี่คน เอมิลี่ เคท เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1997 แกเร็ท คริสโตเฟอร์ เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2000 นาตาลี จอย เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2001 และลาซี่ เอลิซาเบ็ธ เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2006 ครอบครัวเนลสันอาศัยอยู่ในเมืองลิตเติ้ลร็อค มลรัฐมิสซิสซิปปี พวกเขาประชุมที่คริสตจักรแบ๊พติสลิตเติ้ลร็อค (Little Rock Baptist Church) อันเป็นที่ซึ่ง อ.เดวิด รับใช้เป็น Staff Evangelist (เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ) หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับพันธกิจนี้ โปรดติดต่อเราได้ตามสะดวก เราจะพยายามตอบข้อซักถามของท่านอย่างสุดความสามารถ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ